POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka prywatności (dalej – Polityka) określa podstawowe zasady i normy dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej pl.bmwautoparts.net (dalej – Strona).
  2. Niniejsza Polityka:
   1. ma zastosowanie w przypadkach, gdy odwiedza Pan/Pani Stronę i korzysta z możliwości nabycia produktów i (lub) usług oferowanych na Stronie;
   2. ma za zadanie ochronę Pana/Pani danych osobowych przed bezprawnym ich wykorzystaniem;
   3. określa zobowiązania administratora Pana/Pani danych osobowych;
   4. wyjaśnia, w jaki sposób i w jakich celach na Stronie są gromadzone, wykorzystywane i przechowywane (przetwarzane) Pana/Pani dane osobowe;
   5. informuje o Pana/Pani jako podmiotu danych osobowych prawach i sposobach ich realizacji, jak również zawiera wymagane zgodnie z przepisami prawa pozostałe informacje, regulujące przetwarzanie danych osobowych.
  3. Definicje stosowane w niniejszej Polityce:
   1. Dane Osobowe – dowolne informacje o osobie fizycznej, której tożsamość została ustalona (jest znana) lub ustalenie tożsamości której jest możliwe bezpośrednio i pośrednio (podmiot danych), z użyciem odpowiednich identyfikatorów, takich jak na przykład imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, identyfikatora internetowego (adres IP) oraz innych danych lub cech.
   2. Podmiot Danych (Pan/Pani) – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane na podstawach i w celach określonych w niniejszej Polityce.
   3. Administrator Danych (my lub Administrator Danych) – UAB "Krasta Auto Vilnius" (numer identyfikacyjny osoby prawnej (REGON)302693894, adres zarejestrowanej siedzibyOzo g. 10A, 08200, Vilnius).
  4. Przetwarzając Pana/Pani dane osobowe kierujemy się postanowieniami Ustawy Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych, Ustawy Republiki Litewskiej o łączności elektronicznej, innych ustaw i aktów prawnych, regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. PODSTAWOWE ZASADY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Informacje, które gromadzimy o Panu/Pani, zależą od tego, jakie dane o sobie Pan/Pani nam udostępnia podczas rejestracji na Stronie, mającej na celu nabycie oferowanych produktów i (lub) usług, czy wyraża zgodę na używanie cookies i (lub) czy prenumeruje newsletter.
  2. Korzystając ze Strony Pan/Pani nie ma obowiązku udostępniania nam Danych Osobowych, jednak możliwe jest, że w takiej sytuacji nie będziemy mogli Panu/Pani udzielić możliwości nabycia oferowanych na Stronie usług i (lub) produktów.
  3. Udostępnione przez Pana/Panią podczas korzystania ze Strony dane gromadzi i następnie przetwarza Administrator Danych, wskazany w punkcie 1.3.3. niniejszej Polityki.
  4. Gromadzimy Dane Osobowe, udostępnione przez Pana/Panią podczas korzystania ze Strony i rejestracji, mającej na celu nabycie oferowanych przez nas produktów i (lub) usług, tj.:
   1. Podstawowe informacje – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres miejsca dostawy towarów, model samochodu i (lub) numer identyfikacyjny (VIN) oraz numer telefonu;
   2. Dane, które są związane z rejestracją na Stronie w celu nabycia oferowanych usług i (lub) produktów – zamawiana usługa/produkt, Pana/Pani identyfikator internetowy (adres IP), informacje o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego (zamówienia podczas rejestracji naszego newslettera) oraz informacje powiązane;
   3. Pozostałe dane dotyczące korzystania ze Strony, zgromadzone używając cookies i podobnych technologii, związanych z surfowaniem w Internecie i in. 
  5. Gromadzimy i następnie przetwarzamy Dane Osobowe wyłącznie na określonych w przepisach prawa, wymienionych w punkcie 1.4. niniejszej Polityki, podstawach oraz w celach wskazanych poniżej:
   1. W celu wykonania Pana/Pani zamówienia na nabycie usług i (lub) produktów oferowanych na Stronie, na której Pan/Pani zarejestrował/-a się (podstawa prawna – zawierana i wykonywana umowa), tj. do tego, by:
    1. przetwarzać Pana/Pani zamówienia na produkty i (lub) usługi;
    2. wystawiać dokumenty finansowe;
    3. rozwiązywać problemy, związane z przekazywaniem lub dostawą towarów;
    4. wykonać pozostałe zobowiązania umowne.
   2. Za Pana/Pani zgodą, gdy Dane Osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego;
   3. W przypadkach telefonowania na numery wskazane na Stronie – w celu zapewnienia jakości świadczonych usług i informacji, zawarcia transakcji handlowych i ich wykonania (nagrywanie rozmów telefonicznych).
  6. We wszystkich wspomnianych wyżej przypadkach przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w zakresie, niezbędnym do osiągnięcia odpowiednich, jasno określonych i zgodnych z prawem celów, z zapewnieniem ochrony prywatności Podmiotu Danych.
  7. Zapewniamy, by Dane Osobowe były przetwarzane dokładnie, uczciwie i zgodnie z prawem, by miało to miejsce wyłącznie w celach, które są zgodne z celami, określonymi przed rozpoczęciem gromadzenia Danych Osobowych, by były przetwarzane wyłącznie surowo przestrzegając przewidzianych w przepisach prawa jasnych i przejrzystych wymagań w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  8. W ramach przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 2.5.1 niniejszej Polityki, dane osobowe mogą zostać ujawnione: 
   1. Partnerom Administratora Danych, świadczącym usługi związane z wykonaniem Pana/Pani zamówienia (na przykład, wysyłka, dokonanie płatności). 
   2. Podmiotom przetwarzającym dane/podwykonawcom (firmy świadczące usługi z zakresu technologii informacyjnych, które przetwarzają dane w celu przygotowania, doskonalenia i działania systemów informacyjnych), którzy wykonują określone prace lub świadczą nam usługi i przetwarzają Pana/Pani Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych. Podmioty przetwarzające dane mają prawo przetwarzania danych osobowych wyłącznie według wskazówek administratora danych i wyłącznie w zakresie, niezbędnym do należytego wykonania określonych w umowie zobowiązań. Angażując podwykonawców podejmujemy wszelkie kroki w celu zapewnienia, by podmioty przetwarzające dane również wdrożyły właściwe środki organizacyjne i techniczne gwarantujące bezpieczeństwo oraz zachowały poufność wobec danych osobowych.
   3. W pozostałych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
  9. Dane ujawnione przez Pana/Panią podczas rejestracji na Stronie, wskazane w punktach 2.4.1. i 2.4.2 niniejszej Polityki (z wyłączeniem Pana/Pani zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego) będziemy przechowywać w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) lat od ostatniego Pana/Pani logowania do konta klienta.
  10. Dane określone w punkcie 2.4.3 niniejszej Polityki będziemy przechowywać nie dłużej niż w okresie wskazanym w Polityce Cookies, wspomnianej w punkcie 4.1. niniejszego dokumentu. 
  11. Pana/Pani Dane Osobowe będziemy przechowywać w terminie nie dłuższym niż przewidziany w niniejszej Polityce, jeżeli w przepisach prawa nie ustalono dłuższego terminu przechowywania takich danych osobowych.
  12. W ramach przetwarzania danych osobowych we wskazanych w punkcie 2.5.3 niniejszej Polityki celach zapewnienia jakości świadczonych usług i informacji, zawierania transakcji handlowych i ich wykonania (nagrywanie rozmów telefonicznych), przed nagraniem rozmowy Pan/Pani zostanie poinformowany/-a o nagrywaniu, celu nagrywania oraz sposobach uzyskania szczegółowych informacji. Nagrania rozmów będą przechowywane przez okres 6 miesięcy. Przetwarzane dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane/podwykonawcom, tj. firmom świadczącym usługi z zakresu technologii informacyjnych, które przetwarzają dane w celu przygotowania, doskonalenia i działania systemów informacyjnych lub innym osobom trzecim, jeżeli tak zostało przewidziane przepisami prawa.
  13. Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane odpowiedzialnie i bezpiecznie. Administrator Danych, zarówno określając narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych, jak i przetwarzając dane, wykorzystuje właściwe, określone przepisami prawa, środki techniczne i organizacyjne, służące do ochrony przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą, utratą, ujawnieniem, lub dowolnym innym bezprawnym przetwarzaniem. Właściwe narzędzia są określane z uwzględnieniem zagrożeń, wynikających w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.
   1. Poza zastosowaniem wymienionych narzędzi, dbamy o to, by rozliczenia dokonywane na Stronie były bezpieczne. Stosujemy jeden z najlepszych środków bezpieczeństwa – certyfikat SSL (ang. Secure Socket Layer), wystawiony przez światowe Centrum Autoryzacji Comodo. Certyfikat SSL zabezpiecza prywatne połączenia między Pana/Pani przeglądarką a naszym serwerem, dzięki czemu informacje w obie strony są przesyłane w sposób zaszyfrowany. 
   2. Wpisywane podczas płatności za towary tajne dane (hasła logowania do systemów bankowych, kody, numery kart kredytowych) nie są gromadzone w naszym systemie.
 3. WARUNKI MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (NEWSLETTERA)

  1. Jeżeli Pan/Pani wyraził/-a zgodę na prenumeratę naszego newslettera, będziemy używać Pana/Pani adresu poczty elektronicznej do wysyłania informacji ogólnych i/lub zindywidualizowanych (opartych na zautomatyzowanych decyzjach (profilowaniu)) o towarach, usługach, rabatach, ofertach, konkursach, imprezach, nowościach, sondażach i in. oraz utrzymywania kontaktu z Panem/Panią we wskazanych powyżej celach. Zgromadzone informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania newslettera.
  2. W ramach składania ogólnych ofert marketingowych, Pani/Panu będą wysyłane informacje o charakterze ogólnym, którymi Administrator Danych będzie dzielił się ze wszystkimi swoimi klientami.
  3. W ramach składania zindywidualizowanych ofert marketingowych, przy pomocy zautomatyzowanych decyzji (profilowania) Pan/Pani może zostać przypisany/-a do odpowiedniej kategorii klientów Administratora Danych według Pana/Pani zainteresowania (w salonie Administratora Danych, pocztą el., telefonicznie, podczas surfowania na stronach Administratora Danych lub w inny sposób) konkretnymi usługami i/lub towarami Administratora Danych oraz danych dotyczących historii zakupów, udziału w organizowanych przez Administratora Danych sondażach, konkursach i imprezach oraz innych podobnych danych. W takich przypadkach informacje o treści ogólnej będą wysyłane wyłącznie do odpowiedniej kategorii klientów Administratora Danych.
  4. Administrator Danych może kontaktować się z Panem/Panią również bez akceptacji, wskazanej w punkcie 3.1. niniejszej Polityki, jeżeli Administrator Danych oferuje towary lub usługi (lub podobne towary/usługi) lub pyta o opinię dotyczącą towarów/usług. W takim wypadku Administrator Danych stworzy Panu/Pani łatwą do realizacji możliwość niewyrażenia zgody na otrzymywanie zawiadomień o określonym charakterze.
  5. Nasz newsletter jest wysyłany przez Administratora Danych. Pana/Pani adres poczty elektronicznej możemy przekazać osobom trzecim, świadczącym specjalistyczne usługi, wyłącznie w celu wysyłania newslettera. 
  6. Termin przetwarzania danych (adres e-mail) zgodnie z punktem 3.1. i/lub 3.4. niniejszej Polityki: 3 lata, jednak nie dłuższy niż obowiązuje Pana/Pani zgoda.
  7. Istnieje możliwość rezygnacji z newslettera wysyłanego zgodnie z punktem 3.1. i/lub 3.4. niniejszej Polityki, informując o tym e-mailem pomoc@bmwautoparts.net lub naciskając na link na dole newslettera.
 4. COOKIES

  1. Dane z użyciem cookies i podobnych technologii, związane z surfowaniem w Internecie i in., są gromadzone zgodnie z Polityką Cookies.
  2. Pan/Pani może kontrolować używanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki lub stosując inne sposoby.
 5. PRAWA PODMIOTU DANYCH

  1. Informujemy, że jako Podmiot Danych Pan/Pani ma wymienione poniżej prawa:
   1. Wiedzieć (być informowanym/-ą) o przetwarzaniu swoich Danych Osobowych;
   2. Otrzymać informacje, z jakich źródeł i jakie Dane Osobowe zostały zgromadzone, w jakim celu są przetwarzane, jakim odbiorcom danych są i były przekazywane;
   3. Żądać poprawienia swoich Danych Osobowych, jeżeli są niedokładne i/lub niepełne;
   4. Żądać usunięcia swoich Danych Osobowych lub wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są przetwarzane niepotrzebne Dane Osobowe, Podmiot Danych cofa zgodę i istnieje do tego wystarczająca podstawa;
   5. Otrzymać przekazane przez Administratorów Danych związane ze sobą Dane Osobowe w ujednoliconym, zwyczajowo używanym i nadającym się do automatycznego przetwarzania formacie, oraz przesłać te dane innemu administratorowi, lub żądać, żebyśmy bezpośrednio przesłali takie Dane Osobowe innemu administratorowi, gdy istnieje ku temu możliwość techniczna (prawo do przenoszenia danych).
  2. Pisemny wniosek adresowany do Administratora Danych w sprawie udzielenia informacji lub wykonania czynności, wskazanych w punkcie 5.1. niniejszej Polityki, należy złożyć wraz z dokumentem poświadczającym Pana/Pani tożsamość lub w trybie przewidzianym przepisami prawa środkami łączności elektronicznej, pozwalającymi właściwie zidentyfikować Pana/Panią. W przypadku zwracania się do Administratora Danych na piśmie, do wniosku należy zaczyć odpis dokumentu tożsamości, uwierzytelniony przez notariusza, z wyłączeniem przypadków, gdy pisemny wniosek jest składany bezpośrednio pracownikom Administratora Danych i w chwili składania wniosku istnieje możliwość identyfikacji Pana/Pani.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W razie pytań lub skarg dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, należy zwracać się do Administratora Danych, do funkcjonariusza ds. ochrony danych na adres poczty elektronicznej pomoc@bmwautoparts.net lub zarejestrować swój komunikat dzwoniąc na numer telefonu +370 612 48219. W razie skarg można też zwracać się do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych, chociaż przede wszystkim postaramy się rozwiązać wszelkie kłopoty razem z Panem/Panią.
  2. Niniejsza Polityka jest przeglądana i uaktualniana nie rzadziej niż raz do roku lub w razie zmian przepisów prawa, regulujących przetwarzanie danych osobowych.
  3. Administratorzy danych mają prawo częściowej lub całkowitej zmiany zasad opisanych w niniejszej Polityce. O zmianach informujemy zamieszczając na Stronie uaktualnioną wersję Polityki. W związku z tym zachęcamy Pana/Panią do regularnego odwiedzania naszej Strony, na której zawsze jest dostępna najnowsza wersja Polityki.
Masz pytania?
+370 612 48219
I-V (9:00 - 18:00)
skontaktuj się z nami »
Odpowiemy w ciągu 2 godzin roboczych

VIN - vehicle identification number. You can find it on your vehicle registration document.

It's enough to provide last 7 symbols, letters are case-insensitive.